top of page
  • paxpacisdr

Tíz egyetemes létezési érték, amiért nagyon kell imádkoznunk


TISZTELETADÁSSAL A NEMZETKÖZI ALLIANZ IMAHÉT ELÉ

ÉS EPIFÁNIA UTÁNI 2. VASÁRNAPRA

Pozsonytól Munkácsig, Újvidéktől Eszékig, Budapesttől Kolozsvárig

Tíz egyetemes létezési érték, amiért nagyon kell imádkoznunk – spirituális útravaló epifánia utáni 2. vasárnapra és az Allianz imahétre

Írta:

 Dr. Békefy Lajos

 -

2024.01.14.

Megosztás a Facebook-on



(Fotó: pixabay.com)

Hét nagyobb angliai felekezet vezetői 1845. augusztus 5-én találkoztak Glasgow-ban, és megállapodtak az Evangéliumi Szövetség létrehozásáról, amit hivatalosan 1846-ban meg is tettek.

Első renden a lelki megújulásért, az egyházi élet tisztaságáért, a közös imádkozásért szövetkeztek az alapító atyák a Skót Szabadegyház, a kongregacionalisták, baptisták, reformátusok, presbiteriánusok és még néhány kisebb egyházi csoportosulás képviseletében.

Alapelveiket, célkitűzéseiket rövid mondatokban summázták: Jézus gyülekezeteinek szétszakítottsága hiteltelenné teszi a missziói törekvéseket; a szétszakítottsághoz, sőt a felekezeti ellenségeskedéshez történő ragaszkodás bűn; lelki, erkölcsi megtisztulással az egységért! Továbbá: a vallási sajtó használatát meg kell tisztítani és szentelni; kezdeményezik Evangéliumi Szövetség létrehozását; négy területi egységet alakítanak ki működésük intenzívvé tétele és koordinálása céljából; az Allianz minden tagja „a keresztyén egység ügynöke, munkálója”.

Azóta minden esztendőben megtartják január második teljes hetében nemzetközi Allianz Imahetüket, amihez többszáz millió keresztyén csatlakozik a világ minden részén a különféle felekezetekből.

Az idei Allianz-hét január 14-21. között tart, amelynek központi témája: ISTEN HÍV TÉGED – MISSZIÓI LÁTÁSUNK. Az idei hét alapanyagát az Itáliai Evangéliumi Allianz testvéri közössége dolgozta ki. Ebben részletesen bemutatják azt, hogy a misszió kezdeményezője, fenntartója, hatékonyságának lelki aranyfedezete maga Isten. Akiket Ő elhív, azok lesznek megváltó művének misszionáriusai. Feladatukat olykor mártíromságuk árán is elvégzik. Amint azt maga Jézus Krisztus példázta keresztre adott életével. A missziói munka kitartást igényel, határa szinte nincs, körbe fogja az egész teremtett földkerekséget. A mai élet káoszából vezet a „szövetkezettek” életútja a terített asztalig, az úrvacsorai közösségig.  Napjainkban, amikor a halál feljött egészen az ablakunkig (Jer 9,21), és a nyomorúságok (háborúk a frontokon, médiában, emberi kapcsolatokban, a hazugság, a korrupció, a manipulálások formájában minden szinten, családban, mindennapi életben, nemzetek életében) kohójában próbára tesz minket Isten (Ézsaiás 48,10). Nem játék az élet, az életminőség, az emberi kapcsolatok minőségének őrzése. Óriási lelki, erkölcsi és társadalmi tétje van az imádságnak, az imádkozó emberek millióinak, akik mustármagként, kovászként, sóként menthetik át egyik napról a másikra, egyik élethelyzetről a másikra a krisztusi minőséget.


És mi hogyan állunk ezzel?!


A Covid utáni világ értékei egyetemes érvénnyel


Vannak kiváló hívő tudósok, akik még a legnehezebb Covidos napok idején is már azzal a kérdéssel foglalkoztak, imádkozásban reménységre megújult lélekkel-szellemmel, hogy melyek lehetnek azok az egyetemes értékek, amelyekre feltétlenül szüksége lesz a gyógyuló emberiségnek igazi gyógyulásához, erkölcsi tartásra, megújulása céljából.

Ennek a hatalmas erkölcsi, lelki, szellemi leltárnak, érték-seregszemlének már előre vetítette szükségességét Jérome Bindé francia író, jövőkutató, aki 2004-ben kiadta Az értékek jövője – 21. századi töprengések című tanulmánykötetet. Ebben korunk legjelesebb gondolkodói, filozófusok és politikusok írták le elképzeléseiket a jövőről. Például Peter Sloterdijk német kultúrfilozófus, Paul Ricoeur, a hugenotta református származású francia filozófus, Paul Kennedy brit történész, közgazdász, Jacques Derrida, francia poszt-modern filozófus. Nyomukban a Covid-évek alatt a zürichi református etika-professzor, az etikai világháló, a globethics.net alapítója, Chr. Stückelberger megírta közel nyolcszáz oldalas remekművét arról, mely keresztyén értékekkel lehet a világegyensúlyt, a globalance-t megőrizni a minden tekintetben dezintegrációt, széthúzást és lokális érdekháborúkat produkáló 21. században.

 Az ugyancsak hatalmas értékeket alkotó világos, s egyáltalán nem sötét középkor nagyjaira, például Aquinói Tamás nagy teológiai rendszerére visszautalva, sorra vette értékfáján azokat az erényeket, erkölcsi értékeket, amelyek nélkül nem lehet tartósan sem közösségi, sem egyéni életet élni.

Értelmezésem szerint létezési értékeket (onto-axiológiai), mindennapi létezést segítő erényeket sorol fel. Érték-, illetve erényfáján tíz érték szerepel: 1. Szolidaritás. 2. Közösségvállalás, közösségépítés. 3. Igazságosság minden létszinten. 4. Megbízhatóság. 5. Felelősségvállalás tetteinkért és ezek következményeiért. 6. Részvétel és részt vállalás az egyéni életminőséget befolyásoló közügyekben, döntésekben. 7. A szabadság minden szintjének (lelki, társadalmi, politikai) igénylése, létrehozásában és fenntartásában egyéni módon is részvétel. 8. Biztonság, ami az egyéni és személyes létezési biztonságot a külső körülmények (gazdaság, politika) biztonságának a fenntartásával segíti elő. 9. Béke és békesség, ami nemzetközi, belpolitikai, nemzetpolitikai szinten teremti meg az egyéni békesség, megbékélés, kiengesztelődés feltételeit. 10. Fenntarthatóság (olyan döntések és életgyakorlat, életmód biztosítása, ami az élet, a jövő, a környezet, az alfa, béta… generációk, s ezek minőségi fennmaradásához, fenntarthatóságához járul hozzá).

Az Evangéliumi Allianz hetére, de akár mindennapi könyörgéseink, imáink témalistájára legalább kettőt fel lehet mindenkinek venni ezek közül, a „Tudj önmagadon túlra is imádkozni!” értelmében, olyan közös értékekért, amelyek kihatással vannak saját egyéni életminőségünkre is nem csak Magyarországon, hanem a szomszéd országokban, s szerte a nagyvilágban reformátori eredetű, 21. századi eszme jegyében.

Ezt egy 2016-ban Genfben kiadott református tanulmánykötet így summázta: értékek és erények az életért. Az alapértékek között nagy hangsúlyt helyezett a megbocsátásra, ami a társadalmi és egyéni életszinten megvalósítható békességünk egyik alapfeltétele. Thomas Legrand francia gondolkodó pedig 2021-ben megjelent könyvében hét spirituális értéket sorol fel, amelyek az emberi létezés egyéni és közösségi fenntarthatóságának nélkülözhetetlen tartóoszlopai.


Ezek: 1. Önmagunk, egymás és a nemzeti, nemzetközi környezet megértésének igénye. A tényeken túli valóság megismerése! 2. Az élet feltétlen tisztelete, védelme, aminek fenntartását segítik a modern spirituális értékek és erények. 3. Boldogság, ami nem csak az egyéni boldogulásra épül, hanem a boldogítás társas feltételeire, cselekedeteire, de a nemzeti értékekre, a nemzeti közösség minőségére, egyéni boldogságot és boldogulást elősegítő vagy gátló, akadályozó tényezőire, ezek szabályozására is. 4. A szeretet, ami tettekre váltva szereti a másikat, messze felülmúlva mindenfajta torz vagy torzító önszeretetet. 5. Béke, ami politikai, gazdasági, kulturális, vallási értékek biztosításával valósul meg. 6. Éberség, ami őrködik a közösségi és egyéni létterek minőségének, az emberi tartásnak, etikai minőségnek a megőrzőse felett; 7. Világosság, ami a lélek és a szellem, az értelem fontosságát hangsúlyozza az erények, értékek védelmében, az értéktudatos kultúra ápolásában, nemzedékről-nemzedékre történő átadásán, megőrzésén.

Mindezeknek az értékeknek és erényeknek 21. századi, napjainkban reprezentált jelenlétét egy érték-, és erénytérképen másik cikkben adom közre, még az Evangéliumi Allianz Imahete idején.


Minden imádkozónak, aki a spirituális erények és értékek fennmaradásáért felelősséget hordoz, kívánunk kitartást, állhatatosságot imaküzdelmeihez. Ebben az imahéten is támogatnak azok az imák, amelyek már 294 éve kísérik a herrnhuti Losung olvasóit naponta. Ma Benjamin Schmolk fohászával kívánunk mindenkinek áldott imahetet, mindennapra jutó témát a fentiekben felsorolt 10, illetve 7 nagy témakörből.


Uram, véget ér újra egy hét, kezdődik az új, de nem ér véget a Te hűséged./Ezt köszönöm Neked./Amerre csak tekintek, hűséged megújult jeleit ismerem fel./Múlhat az idő, pergetve a homokperceket,/De hűséged nem pereg le a homokórák lejtőjén./Naponta újra indul, vigasztalást és fényt hoz életembe./ Magasztallak én Téged, Isten, egeknek Királyát…

(ford. dr. békefy l.)

(Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma)




TÍZ EGYETEMES LÉTEZÉSI ÉRTÉK, AMIÉRT

 NAGYON KELL IMÁDKOZNUNK

SPIRITUÁLIS ÚTRAVALÓ EPIFÁNIA UTÁNI 2. VASÁRNAPRA ÉS AZ ALLIANZ IMAHÉTRE


Dr. Békefy Lajos


A NEMZETKÖZI IMASZÖVETSÉGRŐL, BÉKÉTLEN VILÁGUNKBAN AZ ECCE HOMO MINŐSÉG ÁTMENTÉSÉÉRT


Hét nagyobb angliai felekezet vezetői 1845. augusztus 5-én találkoztak Glasgow-ban, és megállapodtak az Evangéliumi Szövetség létrehozásáról, amit hivatalosan 1846-ban meg is tettek. Első renden a lelki megújulásért, az egyházi élet tisztaságáért, a közös imádkozásért szövetkeztek az alapító atyák a Skót Szabadegyház, a kongregacionalisták, baptisták, reformátusok, presbiteriánusok és még néhány kisebb egyházi csoportosulás képviseletében. Alapelveiket, célkitűzéseiket rövid mondatokban summázták: Jézus gyülekezeteinek szétszakítottsága hiteltelenné teszi a missziói törekvéseket; a szétszakítottsághoz, sőt a felekezeti ellenségeskedéshez történő ragaszkodás bűn; lelki, erkölcsi megtisztulással az egységért! Továbbá: a vallási sajtó használatát meg kell tisztítani és szentelni; kezdeményezik Evangéliumi Szövetség létrehozását; négy területi egységet alakítanak ki működésük intenzívvé tétele és koordinálása céljából; az Allianz minden tagja „a keresztyén egység ügynöke, munkálója”. Azóta minden esztendőben megtartják január második teljes hetében nemzetközi Allianz Imahetüket, amihez többszáz millió keresztyén csatlakozik a világ minden részén a különféle felekezetekből.  


Az idei Allianz-hét január 14-21. között tart, amelynek központi témája: ISTEN HÍV TÉGED – MISSZIÓI LÁTÁSUNK. Az idei hét alapanyagát az Itáliai Evangéliumi Allianz testvéri közössége dolgozta ki. Ebben részletesen bemutatják azt, hogy a misszió kezdeményezője, fenntartója, hatékonyságának lelki aranyfedezete maga Isten. Akiket Ő elhív, azok lesznek megváltó művének misszionáriusai. Feladatukat olykor mártíromságuk árán is elvégzik. Amint azt maga Jézus Krisztus példázta keresztre adott életével. A missziói munka kitartást igényel, határa szinte nincs, körbe fogja az egész teremtett földkerekséget. A mai élet káoszából vezet a „szövetkezettek” életútja a terített asztalig, az úrvacsorai közösségig.  Napjainkban, amikor a halál feljött egészen az ablakunkig (Jer 9,21), és a nyomorúságok (háborúk a frontokon, médiában, emberi kapcsolatokban, a hazugság, a korrupció, a manipulálások formájában minden szinten, családban, mindennapi életben, nemzetek életében) kohójában próbára tesz minket Isten (Ézsaiás 48,10). Nem játék az élet, az életminőség, az emberi kapcsolatok minőségének őrzése. Óriási lelki, erkölcsi és társadalmi tétje van az imádságnak, az imádkozó emberek millióinak, akik mustármagként, kovászként, sóként menthetik át egyik napról a másikra, egyik élethelyzetről a másikra a krisztusi minőséget. 


És mi hogyan állunk ezzel?!


A COVID UTÁNI VILÁG ÉRTÉKEI EGYETEMES ÉRVÉNNYEL


Vannak kiváló hívő tudósok, akik még a legnehezebb Covidos napok idején is már azzal a kérdéssel foglalkoztak, imádkozásban reménységre megújult lélekkel-szellemmel, hogy melyek lehetnek azok az egyetemes értékek, amelyekre feltétlenül szüksége lesz a gyógyuló emberiségnek igazi gyógyulásához, erkölcsi tartásra, megújulása céljából.

Ennek a hatalmas erkölcsi, lelki, szellemi leltárnak, érték-seregszemlének már előre vetítette szükségességét Jérome Bindé francia író, jövőkutató, aki 2004-ben kiadta Az értékek jövője – 21. századi töprengések című tanulmánykötetet. Ebben korunk legjelesebb gondolkodói, filozófusok és politikusok írták le elképzeléseiket a jövőről. Például Peter Sloterdijk német kultúrfilozófus, Paul Ricoeur, a hugenotta református származású francia filozófus, Paul Kennedy brit történész, közgazdász, Jacques Derrida, francia poszt-modern filozófus. Nyomukban a Covid-évek alatt a zürichi református etika-professzor, az etikai világháló, a globethics.net alapítója, Chr. Stückelberger megírta közel nyolcszáz oldalas remekművét arról, mely keresztyén értékekkel lehet a világegyensúlyt, a globalance-t megőrizni a minden tekintetben dezintegrációt, széthúzást és lokális érdekháborúkat produkáló 21. században.


 Az ugyancsak hatalmas értékeket alkotó világos, s egyáltalán nem sötét középkor nagyjaira, például Aquinói Tamás nagy teológiai rendszerére visszautalva, sorra vette értékfáján azokat az erényeket, erkölcsi értékeket, amelyek nélkül nem lehet tartósan sem közösségi, sem egyéni életet élni. Értelmezésem szerint létezési értékeket (onto-axiológiai), mindennapi létezést segítő erényeket sorol fel. Érték-, illetve erényfáján tíz érték szerepel: 1. szolidaritás. 2. Közösségvállalás, közösségépítés. 3. Igazságosság minden létszinten. 4. Megbízhatóság. 5. Felelősségvállalás tetteinkért és ezek következményeiért. 6. Részvétel és részt vállalás az egyéni életminőséget befolyásoló közügyekben, döntésekben. 7. A szabadság minden szintjének (lelki, társadalmi, politikai) igénylése, létrehozásában és fenntartásában egyéni módon is részvétel. 8. Biztonság, ami az egyéni és személyes létezési biztonságot a külső körülmények (gazdaság, politika) biztonságának a fenntartásával segíti elő. 9. Béke és békesség, ami nemzetközi, belpolitikai, nemzetpolitikai szinten teremti meg az egyéni békesség, megbékélés, kiengesztelődés feltételeit. 10. Fenntarthatóság (olyan döntések és életgyakorlat, életmód biztosítása, ami az élet, a jövő, a környezet, az alfa, béta… generációk, s ezek minőségi fennmaradásához, fenntarthatóságához járul hozzá).

Az Evangéliumi Allianz hetére, de akár mindennapi könyörgéseink, imáink témalistájára legalább kettőt fel lehet mindenkinek venni ezek közül, a „Tudj önmagadon túlra is imádkozni!" értelmében, olyan közös értékekért, amelyek kihatással vannak saját egyéni életminőségünkre is nem csak Magyarországon, hanem a szomszéd országokban, s szerte a nagyvilágban reformátori eredetű, 21. századi eszme jegyében. Ezt egy 2016-ban Genfben kiadott református tanulmánykötet így summázta: értékek és erények az életért. Az alapértékek között nagy hangsúlyt helyezett a megbocsátásra, ami a társadalmi és egyéni életszinten megvalósítható békességünk egyik alapfeltétele. Thomas Legrand francia gondolkodó pedig 2021-ben megjelent könyvében hét spirituális értéket sorol fel, amelyek az emberi létezés egyéni és közösségi fenntarthatóságának nélkülözhetetlen tartóoszlopai. Ezek: 1. önmagunk, egymás és a nemzeti, nemzetközi környezet megértésének igénye. A tényeken túli valóság megismerése! 2. Az élet feltétlen tisztelete, védelme, aminek fenntartását segítik a modern spirituális értékek és erények. 3. Boldogság, ami nem csak az egyéni boldogulásra épül, hanem a boldogítás társas feltételeire, cselekedeteire, de a nemzeti értékekre, a nemzeti közösség minőségére, egyéni boldogságot és boldogulást elősegítő vagy gátló, akadályozó tényezőire, ezek szabályozására is. 4. A szeretet, ami tettekre váltva szereti a másikat, messze felülmúlva mindenfajta torz vagy torzító önszeretetet. 5. Béke, ami politikai, gazdasági, kulturális, vallási értékek biztosításával valósul meg. 6. Éberség, ami őrködik a közösségi és egyéni létterek minőségének, az emberi tartásnak, etikai minőségnek a megőrzőse felett; 7. Világosság, ami a lélek és a szellem, az értelem fontosságát hangsúlyozza az erények, értékek védelmében, az értéktudatos kultúra ápolásában, nemzedékről-nemzedékre történő átadásán, megőrzésén.  Mindezeknek az értékeknek és erényeknek 21. századi, napjainkban reprezentált jelenlétét egy érték-, és erénytérképen másik cikkben adom közre, még az Evangéliumi Allianz Imahete idején.

Minden imádkozónak, aki a spirituális erények és értékek fennmaradásáért felelősséget hordoz, kívánunk kitartást, állhatatosságot imaküzdelmeihez. Ebben az imahéten is támogatnak azok az imák, amelyek már 294 éve kísérik a herrnhuti Losung olvasóit naponta. Ma Benjamin Schmolk fohászával kívánunk mindenkinek áldott imahetet, mindennapra jutó témát a fentiekben felsorolt 10, illetve 7 nagy témakörből.


Uram, véget ér újra egy hét, kezdődik az új, de nem ér véget a Te hűséged./Ezt köszönöm Neked./Amerre csak tekintek, hűséged megújult jeleit ismerem fel./Múlhat az idő, pergetve a homokperceket,/De hűséged nem pereg le a homokórák lejtőjén./Naponta újra indul, vigasztalást és fényt hoz életembe./ Magasztallak én Téged, Isten, egeknek Királyát…

(ford. dr. Békefy Lajos)







1 view0 comments

Comments


bottom of page